Algemene voorwaarden

I. - BEVESTIGING  Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met House Of Freedom worden gesloten, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van onze medecontractant, behoudens schriftelijke en uitdrukkelijk akkoord van onzentwege. De Opdrachtgever erkent uiterlijk op datum van overeenkomst kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Protest op onze facturen en de algemene voorwaarden dient op straffe van verval bij aangetekend schrijven te gebeuren uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum.

II. - OMSCHRIJVING DER TE LEVEREN DIENSTEN EN UITBETALING  Diensten worden geleverd en uitbetaald zoals bepaald in de overeenkomsten afgesloten tussen House Of Freedom bvba en de Opdrachtgever alsook conform hetgeen is bepaald op de voorzijde van de factuur.

III. - VERGOEDINGEN 3.1. De servicevergoeding is deze overeenkomstig hetgeen werd bepaald in de overeenkomst(en) afgesloten tussen House Of Freedom bvba en de Opdrachtgever en zoals op de factuur vermeld, tenzij House Of Freedom bvba zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijzigingen in de structuur ervan. 3.2. Vermelde prijzen zijn steeds exclusief btw.

IV. - BETALING 4.1. Onze facturen zijn betaalbaar door de Opdrachtgever binnen de veertien kalenderdagen vanaf datum van de factuur. 4.2. Ingeval van (gehele of gedeeltelijke) niet-betaling of laattijdige betaling zal de factuur van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding a rato van 10 % met een minimum van 150 euro, wat overeenkomt met de hinder die House Of Freedom bvba aldus ondergoed, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door House Of Freedom bvba aangestelde raadsman.  Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet, vastgesteld in het kader van de wet d.d. 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (BS 07.08.2002). Dit artikel blijft geldig indien House Of Freedom bvba op verzoek van de Opdrachtgevers afbetalingstermijnen of betalingsfaciliteiten toestaat. 

V. - OPSCHORTING EN ONTBINDING 5.1. Bij (gehele of gedeeltelijke) niet-betaling op de vervaldag, ingeval van wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet-nakoming van zelfs “”n contractuele verplichten, behoudt House Of Freedom bvba het recht voor om: - hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende opdrachten te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de medecontractant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen; - hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen na datum van verzending, éénzijdig te ontbinden, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.  5.2. Indien het vertrouwen van House Of Freedom bvba in de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever wordt geschokt door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Opdrachtgever en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Opdrachtgever aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt House Of Freedom bvba, alsook hetgeen in de overeenkomst(en) met de Opdrachtgever werd bedongen, zich het recht voor van de Opdrachtgever de geschikte waarborgen te eisen. Indien de Opdrachtgever weigert hierop in te gaan, behoudt House Of Freedom bvba zich het recht voor om de gehele opdracht en/of diensten of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de opdracht en/of diensten geheel of gedeeltelijk werden uitgevoerd. 

In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake is in artikel 4.2, onverminderd de verplichte betaling van de eventueel reeds deels uitgevoerde opdrachten en/of diensten. 

VI. - OVERMACHT 6.1. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt House Of Freedom bvba van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding. 6.2. Aangezien House Of Freedom bvba eveneens afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van de uitvoering van opdrachten en/of diensten ingeval van een andere derde, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij de derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertragingen zouden oplopen of verhinderd worden.

VII. – VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 7.1. House Of Freedom bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die wij van de Opdrachtgever ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst. De rechtsgronden voor deze verwerking, zijn de uitvoering van de overeenkomst (contractuele verplichting), het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. 7.2. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. 7.3. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan House Of Freedom bvba bezorgt en verbindt er zich toe de GDPR na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van House Of Freedom bvba en onze medewerkers zou ontvangen. 7.4. De Opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen, het bezwaar en de overdraagbaarheid van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere. 7.5. Voor meer informatie, zie onze Privacyverklaring op de website van House Of Freedom bvba.

VIII. - GESCHILLENREGELING 8.1. Ingeval van betwisting van onze facturen en/of algemene voorwaarden, zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd. 8.2. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.