Corona virus: Steunmaatregelen overheid

Forest

Kleine, middelgrote of grote organisatie, allen voelen we de maatregelen die genomen worden binnen het bedrijf in de bestrijding van het Corona virus. Maar wat is nu juiste informatie? Hoe kan je de juiste informatie terugvinden en welke stappen moet je ondernemen om al deze tips en tricks van de overheid toe te passen?

Ook Forest is op zoek naar de juiste informatie voor haar organisatie, maar ook voor haar klanten en mede-ondernemers. Daarom kan je sinds vandaag deze duidelijke informatie terugvinden op onze website.

Zie je nog steeds door het bos de bomen niet meer? Dan kan je ook op de hulp van Forest rekenen. Als administratieve experts hebben wij ook deze maatregelen binnenstebuiten gekeerd, waardoor we ook jouw organisatie kunnen helpen met het toepassen en opstarten van procedures. 

 

 

Maatregelen Overheid

Steunmaatregel 1: Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

1| Worden er werknemers in quarantaine geplaatst? Of valt de productie stil omdat leveringen uitblijven? Dan kan je tijdelijke werkloosheid door overmacht inroepen bij de RVA.

De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen. Ze wordt aanvaard voor de door de werkgever opgegeven duur, en dit uiterlijk tot en met 30 juni 2020.

 • Je kan geen tijdelijke werkloosheid inroepen als een werknemer thuis wil blijven omdat de school van zijn kinderen sluit wegens het coronavirus.

Zo vraag je het aan:

 • Je doet zo snel mogelijk een elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel.
 • Je dient een dossier in met gedetailleerde uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door overmacht veroorzaakt door het coronavirus en met deze info:
  • de datum waarop de medewerker niet meer kon worden ingezet
  • de reden van overmacht (‘CORONAVIRUS’)
  • een bewijs dat de werkloosheid gelinkt is aan het coronavirus
  • de voorziene werkloosheidsduur
  • de identiteit van de betrokken werknemer

2| Ligt het bedrijf niet helemaal stil, maar deelt het in de klappen omdat er minder klanten zijn? Dan kan je eventueel tijdelijke werkloosheid om economische redenen aanvragen bij de RVA.

 • Is de klant al geregistreerd als onderneming in moeilijkheden?
  • Indien ja: er kan direct gebruik gemaakt worden van economische werkloosheid
  • Indien nee: er moet eerst een erkenning tot 'onderneming in moeilijkheden' ** aangevraagd worden bij de FOD WASO (kan 4 weken duren).
   • In tussentijd kan het bedrijf al gebruik maken van 'Overmacht'; dat is gewoon door te geven aan het sociaal secretariaat.

** Onder voorbehoud van meer informatie sociaal secretariaat; het zou kunnen dat de regels voor 'Overmacht' zodanig versoepeld worden, dat er geen erkenning voor 'onderneming in moeilijkheden nog nodig is.

Zo vraag je het aan:

 • Voor arbeiders: via een elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel, met vermelding ‘CORONAVIRUS’ als economische reden.
 • Voor bedienden zijn twee situaties mogelijk: 
 • Je bedrijf is al erkend als onderneming in moeilijkheden: dan doe je een elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel, met vermelding ‘schorsing bedienden’ als economische reden en ‘coronavirus’ bij de rubriek ‘opmerkingen’.
 • Je hebt nog geen erkenning: je dient een aanvraag in bij de minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden.

 

Voor een meer uitgebreide uitleg: zie https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-nieuwe-update-09032020

Beslissing tot erkenning van een onderneming in moeilijkheden

De federale minister van Werk kan een onderneming erkennen als ‘in moeilijkheden’ of ‘in herstructurering’ voor een periode van maximaal 2 jaar.

 • Voor ondernemingen in herstructurering (met aankondiging van een collectief ontslag) of voor ondernemingen in moeilijkheden met de aankondiging van een collectief ontslag, begint de periode van de erkenning op de dag van de mededeling door de werkgever aan de werknemersvertegenwoordigers van zijn intentie om tot een collectief ontslag over te gaan.
  • De erkenning eindigt maximaal 2 jaar na de betekening van het collectief ontslag door de werkgever aan de gewestelijke werkloosheidsdienst.
 • Voor ondernemingen in moeilijkheden (zonder aankondiging van een collectief ontslag) heeft de periode van de erkenning een maximale duur van 1 jaar.
  • De onderneming stelt de begindatum van de erkenningsperiode voor.
Bevoegde instantie - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Bron: https://www.voka.be/nieuws/coronavirus-zo-vraag-je-de-10-extra-steunmaatregelen-voor-jouw-bedrijf-aan

Steunmaatregel 2: Uitkering tijdelijke werkloosheid verhoogt

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is de werknemer vrijgesteld van wachttijd. Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen.

 • De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand).
 • Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.
 • Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

Bron: https://www.voka.be/nieuws/coronavirus-zo-vraag-je-de-10-extra-steunmaatregelen-voor-jouw-bedrijf-aan

Steunmaatregel 3: Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Kampt je bedrijf met betalingsmoeilijkheden door de coronacrisis? Dan kan je voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 van de RSZ een afbetalingsplan krijgen voor de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. De RSZ zal in overleg met jou de afbetalingstermijn bepalen.

Wat is het voordeel hiervan? Je kan je schuld aflossen met maandelijkse afbetalingen. Zo vermijd je de terugvordering via dwangbevel en de nadelen daarvan (gerechtskosten). Leef je het plan na, dan kan je je economische activiteiten normaal voortzetten. Het feit of u het plan naleeft, wordt in rekening gebracht bij:

 • de uitreiking van attesten inschrijving voor overheidsopdrachten, en
 • de analyse van de beslissingen die te nemen zijn over de inhoudingen op facturen.

Dat je dergelijke afbetalingstermijnen krijgt, betekent niet dat je vrijgesteld wordt van sancties die de wet voorziet in geval van laattijdige betaling van bijdrageopslagen en intresten.

 • Je hebt er alle belang bij om het aantal vervaldagen zo veel mogelijk te beperken. Er worden immers verwijlintresten berekend zolang er bijdragen verschuldigd zijn.

Zo vraag je het aan:

 • Je vult het formulier aanvraag minnelijk betalingsplan in op de site van de FOD Sociale Zaken.
 • Als de RSZ vragen of opmerkingen heeft bij jouw aanvraag, zal een medewerk(st)er contact met je opnemen binnen een termijn van twee werkdagen. Je kan het antwoord verwachten binnen een termijn van tien werkdagen.

Bron: https://www.voka.be/nieuws/coronavirus-zo-vraag-je-de-10-extra-steunmaatregelen-voor-jouw-bedrijf-aan

Steunmaatregel 4,5,6: Betalingsplan BTW / bedrijfsvoorheffing / personenbelasting & vennootschapsbelasting

Ook de Federale Overheidsdienst Financiën voorziet steunmaatregelen voor bedrijven die hinder ondervinden door het coronavirus. Dat moet zulke ondernemingen meer financiële ademruimte geven en toelaten om tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

 • Je moet wel kunnen aantonen dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met het coronavirus. Je krijgt antwoord binnen de 30 dagen na je aanvraag.

1| Zo kan je tot en met 30 juni 2020 btw-aflossingen spreiden en word je vrijgesteld van de gebruikelijke boetes.

2| Ook voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes.

3| Daarnaast is het mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Zo vraag je het aan:

 • via  dit formulier  op de website van de FOD Financiën
 • per mail of per brief te bezorgen, aan:
 • contactpunt = het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van je woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon)
 • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet

Bron: https://www.voka.be/nieuws/coronavirus-zo-vraag-je-de-10-extra-steunmaatregelen-voor-jouw-bedrijf-aan

Steunmaatregel 7: Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

Ook voor zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoten die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus zijn er extra steunmaatregelen.

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.

Zo vraag je het aan:

Neem contact met je socialeverzekeringsfonds. Hier vind je een overzicht met alle contactgegevens.

Bron: https://www.voka.be/nieuws/coronavirus-zo-vraag-je-de-10-extra-steunmaatregelen-voor-jouw-bedrijf-aan

Steunmaatregel 8: Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

Zo vraag je het aan:

Neem contact met je socialeverzekeringsfonds. Hier vind je een overzicht met alle contactgegevens.

Deze aanvraag moet gebeuren:

 • vóór 15 juni 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen

De aanvraag moet ten minste de volgende inlichtingen bevatten:

 • naam, voornaam en woonplaats van de betrokkene
 • naam en zetel van het bedrijf
 • ondernemingsnummer

Bron: https://www.voka.be/nieuws/coronavirus-zo-vraag-je-de-10-extra-steunmaatregelen-voor-jouw-bedrijf-aan

Steunmaatregel 9: Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

 • Het kan ook zijn dat je als zelfstandige je activiteiten moet onderbreken. Bijvoorbeeld omdat je door het coronavirus in quarantaine moet. Of omdat er te veel werknemers afwezig zijn waardoor je je activiteiten niet kan verder zetten. Of misschien ondervinden je leveranciers last en zorgt dat ook bij jou voor problemen. Of omdat je door de maatregelen van de overheid verplicht bent om je zaak tijdelijk te sluiten.
 • Reken dan op het overbruggingsrecht. Alle zelfstandigen in hoofdberoep (éénmanszaken, werkende vennoten en bedrijfsleiders) en meewerkende echtgenoten kunnen overbruggingsrecht aanvragen. Ook zij die na 1 januari 2020 startten, of vroeger zelfstandige in bijberoep waren of zelfstandigen die nog onbetaalde bijdragen hebben.
 • Tijdens deze coronacrisis maak je aanspraak op een uitkering overbruggingsrecht als je:
  • actief bent in de horeca, of andere activiteiten uitoefent die zijn opgenomen in het ministerieel besluit van 13 maart 2020, ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt.
   • Sluit je in maart? Dan heb je voor deze maand recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast).
   • Sluit je in april? Dan krijg je die uitkering ook voor de maand april.
  • in een andere sector werkt, en je gedwongen bent je onderneming volledig te sluiten door het coronavirus en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt.
   • Bijvoorbeeld uit voorzorg, of omdat je weinig klanten hebt. Dan krijg je een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt.
   • Onderbreek je je activiteiten in beide maanden voor minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april een uitkering overbruggingsrecht.

Zo vraag je het aan:

Neem contact met je socialeverzekeringsfonds. Hier vind je een overzicht met alle contactgegevens.

Bron: https://www.voka.be/nieuws/coronavirus-zo-vraag-je-de-10-extra-steunmaatregelen-voor-jouw-bedrijf-aan

Steunmaatregel 10: Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan het coronavirus, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

Opgelet! Deze maatregelen zijn momenteel beslissingen van de regering. Ze zullen de komende dagen nog verder geconcretiseerd worden door de verschillende bevoegde instanties.

Bron: https://www.voka.be/nieuws/coronavirus-zo-vraag-je-de-10-extra-steunmaatregelen-voor-jouw-bedrijf-aan

Steunmaatregel 11: Automatisch uistel voor indienen van aangiften en betaaltermijnen

 • De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zo veel mogelijk verzachten.
 • Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.
 • De belastingplichtigen krijgen extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.
 • Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met een uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

Uitstel voor het indienen van de BTW-aangiften

Periodieke aangiften

 • Aangifte over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020.
 • Aangifte over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020.
 • Aangifte over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020.

Intracommunautaire opgaven

 • Opgave over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020.
 • Opgave over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020.
 • Opgave over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020.

Jaarlijkse klantenlisting

 • Termijn verlengd tot 30 april 2020.
 • Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit.

Betaling van BTW en bedrijfsvoorheffing

Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. Dit uitstel geldt voor:

BTW

 • Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
 • Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
 • Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

BEDRIJFSVOORHEFFING

 • Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
 • Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
 • Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Vlaamse steunmaatregelen Vlaio

1. Corona hinderpremie

Het is mogelijk om bij VLAIO een Corona hinderpremie aan te vragen als je als ondernemer gedeeltelijk of volledig moet sluiten ingevolge de federale richtlijnen.

Info

 • De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van € 4.000. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van € 2.000.
 • Indien door extra federale maatregelen de sluitingsperiode na 4 april 2020 wordt verlengd, zal de onderneming voor elke bijkomende sluitingsdag van haar locatie een bijkomende sluitingspremie ontvangen. Deze bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.
 • Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

Zo vraag je het aan:

 • Voor eenzelfde locatie kan er maximaal aan één ondernemingsnummer binnen dezelfde activiteitencode (NACE) een corona hinderpremie en bijkomende sluitingspremie worden toegekend.
 • Voor ondernemingen actief in de horecasector wordt de corona hinderpremie en de bijkomende sluitingspremie toegekend op basis van de getroffen uitbatings- of exploitatiezetel, maar enkel wanneer er minstens één VTE is tewerkgesteld in deze locatie of vestiging. De bepaling dat er per locatie of vestigingsadres maar één premie kan worden toegekend blijft ook hier gelden.
 • Aanvragen gebeuren online: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/corona-hinderpremie-staat-online-aanvragen-kan-vanaf-nu

Bron: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge

2. Compensatiepremie

De Vlaamse Regering heeft beslist dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen. Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Dergelijke ondernemers vinden we in allerlei sectoren zoals in de evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel. Zij krijgen een corona compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren.

Voorwaarden:

 • De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
 • Zelfstandigen in bijberoep:
  • die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
  • die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
 • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Bron:  https://www.vlaio.be/nl/nieuws/corona-compensatiepremie-voor-ondernemers-met-zwaar-omzetverlies

3. Uitbreiding Waarborgregeling door coronacrisis

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden voor de financiering van schulden tot 12 maand. Daarvoor wordt € 100 miljoen vrijgemaakt.

Hierdoor kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z.

Voor meer informatie zie: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/waarborg-coronacrisis-corona-uitbreiding

Bron:  https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge

4. PMV ondersteuning ingevolge coronacrisis

Heel wat Vlaamse bedrijven hebben te kampen met het coronavirus, of met de gevolgen van de maatregelen die zijn genomen om het virus in te dijken. De economische impact is groot. Daarom gaat PMV haar arsenaal aan financiële en andere middelen volop inzetten om het economische leed voor de bedrijven te helpen verzachten.

PMV is bovendien in contact met het Europese Investeringsfonds (EIF) om te bekijken of en hoe ze de additionele middelen en garanties die Europa vrijmaakt in het kader van deze crisis kan aanwenden, zonder dat die als staatssteun worden gekwalificeerd. Mogelijk leidt het overleg tot additionele instrumenten om de impact van corona op te vangen.

Voor een volledig overzicht zie: www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus.

Bron:  https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge

5. Uitstel terugbetaling leningen

Zelfstandigen en ondernemingen die ingevolge de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, krijgen van de bank uitstel van betaling tot en met 30 september zonder dat hiervoor extra kosten worden aangerekend.
Er moet moet wel kunnen aangetoond worden dat ze voor het uitbreken van de coronacrisis levensvatbaar waren.
Neem contact op met de bank waarbij de lening of het krediet is aangegaan.

Meer informatie op de website van Febelfin: www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-het-coronavirus-en-jouw-geld.

Bron:  https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge

6. Aanmoedigingspremie voor werknemers

De Vlaamse aanmoedigingspremie die al bestond om werknemers aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid naar ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de € 68 en € 172 en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 30 juni 2020. 
De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen zijn die genomen worden.

Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-onderneming-in-moeilijkheden-privesector.

Bron:  https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge

7. Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies ten gevolge van corona

Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij één van onderstaande subsidies, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neem je best contact op met je dossierbehandelaar.

Het gaat om volgende subsidies:

Bron:  https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge

8. Vlaamse belastingmaatregelen

Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven

Er werd tevens beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar. 

Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. 

Uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting

Ondernemingen krijgen van de Vlaamse Belastingdienst ook 4 maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting: 

 • Op aanslagbiljetten die vanaf 26 maart verstuurd worden, staat onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld (in plaats van de gebruikelijke twee maanden).
 • Voor aanslagbiljetten die recent verzonden werden en waarop een betaaltermijn van twee maanden vermeld staat, mag de belastingplichtige zelf vier maanden extra bijtellen. Zo krijgen ook zij minstens vier maanden extra tijd om te betalen. Voor die periode worden geen nieuwe nalatigheidsinteresten aangerekend.

Deze maatregel geldt tot herroeping voor bedrijven die rechtspersonen zijn. 

Soepel toestaan van afbetalingsplannen

De Vlaamse Belastingdienst zal zich ook soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen, bijvoorbeeld voor:

 • onroerende voorheffing en verkeersbelastingen voor aanslagjaar 2020 voor eenmanszaken;
 • navorderingen registratiebelasting: aangezien het vaak om grote bedragen gaat (bijvoorbeeld als niet tijdig voldaan werd aan de voorwaarde om een gunstregime te behouden), kan een afbetalingsplan gespreid worden over maximaal 48 maanden (in plaats van 24 maanden). Om de administratieve last te beperken, zullen geen bewijsstukken van financiële moeilijkheden gevraagd worden.
Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting

Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst kent daarom als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden.

De periode met  verstrengde corona-maatregelen wordt beschouwd als een situatie van overmacht. Gedurende deze tolerantieperiode worden geen belastingverhogingen opgelegd omdat de aanvankelijke termijnen overschreden worden.

Voor meer informatie zie belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst.

Bron:  https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge

9. Steunmaatregelen toerisme

Er zal een budget van € 5 miljoen worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Daarnaast zal Toerisme Vlaanderen dit jaar ook geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van € 1 miljoen.

De voorwaarden van deze steunmaatregelen worden momenteel door Toerisme Vlaanderen uitgewerkt. 

Voor meer informatie zie www.toerismevlaanderen.be/nieuws/coronavirus-concrete-steunmaatregelen-voor-toeristische-sector.

Bron:  https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge

10. Steunmaatregelen voor de land- en tuinbouw

Ook ter ondersteuning van de agrovoedingssector worden er verschillende maatregelen genomen door de Vlaamse Regering.  

De Vlaamse Regering geeft dan ook principieel haar akkoord aan een maatregelenpakket om tegemoet te komen aan de opgelopen schade van land- en tuinbouwbedrijven en siertelers. Het gaat onder meer om volgende maatregelen:

 • Op het Europese niveau aandringen om de nodige steunmaatregelen die zich richten naar de brede land- en tuinbouwsector en visserij, met prioriteit voor bederfbare producten die niet tijdig geoogst, verwerkt of verkocht geraken. De bestaande Europese crisismaatregelen dienen daarbij geactiveerd te worden en ook sierteeltproducten moeten hiervoor in aanmerking komen.
 • Voorzien in een versnelde uitbetaling van lopende investeringsdossiers, een waarborgregeling en soepelheid bij de termijnen van administratieve verplichtingen.

Daarnaast worden bestaande maatregelen versoepeld:

 • De dossiers van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) van de siertelers zullen versneld uitbetaald en afgehandeld worden. Ook voor de VLIF-investeringsdossiers van de andere sectoren, wordt onderzocht welke dossiers en onder welke voorwaarden versneld kunnen worden uitbetaald.
 • Daarnaast zal voorzien worden in een generieke VLIF-waarborgregeling voor overbruggingskredieten voor professionele land- en tuinbouwbedrijven, waaronder sierteeltbedrijven, die in liquiditeitsproblemen terecht komen ten gevolge van de uitbraak van COVID-19.
 • Op het vlak van administratieve verplichtingen zal de nodige soepelheid aan de dag gelegd worden. De uiterste indieningsdatum voor verzamelaanvragen - de perceelsregistraties en steunaanvragen - wordt op 15 mei 2020 gesteld in plaats van 30 april 2020 zonder dat de uitbetalingstermijnen van de voorschotten directe steun aan de landbouwers, die gebeuren voor het jaareinde, in het gedrang komen.

Voor meer informatie zie lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/maatregelen-land-en-tuinbouw-door-coronacrisis.

Bron:  https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge